Menu
logo
ST
01 SEP
700 rokov Marikovej

viac
PI
30 JÚL
Kamerový systém v obci

viac
UT
18 MÁJ
Usmernenie k nakladaniu s biologicky rozložiteľným odpadom

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

700 rokov Marikovej

V auguste sme oslávili 700. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Na slávnosti bola pokrstená monografia obce Dolná Mariková, ktorú obec pri tejto príležitosti pripravila. Knihu je možné zakúpiť na Obecnom úrade a stojí 30,00 €.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby optickej siete „INS_FTTH_PB_POVB_02_ Dolná Mariková“ vydané žiadateľovi Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dokument
Mapa

Oznámenie o začatí konania

vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny rastúcej
v katastri obce Dolná Mariková na pozemku parc.č. KN-C 2180/2

Dokument

Návrh rozpočtu na r. 2022-2024

Príjmy
Výdavky

Regionálna územná stratégia Trenčianskeho kraja

na roky 2014-2020

Dokument

Návrh VZN 2/2021

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Dokument

Návrh VZN 1/2021

ktorým sa mení VZN 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dokument

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Vyrozumenie - 23.11.2021

Verejná vyhláška

dedičské konanie po neb. Emilii Figlikovej

Dokument