Menu
logo
UT
11 AUG
Marikovský spravodaj

viac
ŠT
09 JÚL
Urbárska schôdza - 26. júla 2020

viac
ST
15 APR
Platenie daní a poplatkov

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Prehľad akcií

Marikovské kalendáre

Pre rok 2019
Pre rok 2020

Veľkonočné sviatky

tento rok budú iné -

- menej hlučné, bez tradičnej oblievačky a šibačky, jarmoku, rodinných a priateľských návštev. Ale na druhej strane máme možnosť prežiť ten čas viac duchovne, so svojimi najbližšími a myšlienkami na tých, s ktorými nemôžeme byť.
Tieto sviatky nám všetkým spríjemňuje veľkonočná výzdoba, ktorú nám už tradične pripravujú dôchodcovia a turisti, za čo im patrí naše poďakovanie.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

Marikovský spravodaj 2020

Ročník XX.

Číslo 1/2020

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie žiadateľa - stavebníka: Ing. Daniel Martikáň a Mgr. Simona Martikáňová, rod. Zacharová, obidvaja bytom 018 02 Dolná Mariková č. 7

Dokument

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dolná Mariková - Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri
Materskej škole, č. parc. KN-C 1981, 204

Výzva

Verejná vyhláška

o začatí stavebného konania. Navrhovateľ: Peter Jurašík, bytom Dubková 39, 020 55 Lazy pod Makytou a Martina Jurašíková, bytom Dolná Mariková 739, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

VZN 1/2020

o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Dolná Mariková

Dokument

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027

Oznámenie