ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
O​U​-​T​N​-​O​S​Z​P​2​-​2​0​2​0​/​0​1​7​0​7​7​-​2​0​7​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ T​o​m​á​š​ Š​i​n​k​o​v​i​č​/​6​8​3​
29. 09. 2020
Vec
Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja - záverečné stanovisko
V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám zasielame záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“, ktorého obstarávateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Podľa § 65g ods. 3 zákona počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 14 ods. 5 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Upozorňujeme, že podľa § 15 ods. 1 zákona, ak ide o prípravu a schvaľovanie strategického dokumentu, musí sa prihliadať na existenciu aj obsah záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a najmä na podmienky jeho prijatia. Schvaľujúci orgán nemôže podľa § 15 ods. 2 zákona bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 zákona schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schvaľujúci orgán je povinný vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti. Ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska a ak ide o dopracovanie strategického dokumentu, je podľa § 15 ods. 5 zákona povinný svoj postup zdôvodniť a také odôvodnenie zverejniť a doložiť ho spolu so záverečným stanoviskom z posúdenia strategického dokumentu schvaľujúcemu orgánu k návrhu strategického dokumentu. Obstarávateľ zverejní stanoviská a pripomienky uplatnené k návrhu strategického dokumentu, pričom uvedie, ako ich zohľadnil a zapracoval do tohto návrhu, ako zohľadnil obsah a závery správy o hodnotení, ako zohľadnil dôsledky schválenia strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie, a uvedie dôvody na zvolenie konkrétnej alternatívy strategického dokumentu v porovnaní s inými alternatívami. Podľa § 15 ods. 7 obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona spolu s informáciami podľa § 15 ods. 5 zákona v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu (Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie) a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom. Príloha: Záverečné stanovisko
Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​3​2​7​4​1​1​6​8​3​
E-mail
t​o​m​a​s​.​s​i​n​k​o​v​i​c​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k OU-TN-OSZP2-2020/017077-207
Obec Bodiná, Bodiná, 018 15 Bodiná Obec Brvnište, Brvnište 390, 018 12 Brvnište Obec Čelkova Lehota, Čelkova Lehota 23, 018 16 Čelkova Lehota Obec Dolná Mariková, Dolná Mariková 150, 018 02 Dolná Mariková Obec Dolný Lieskov, Dolný Lieskov, 018 21 Dolný Lieskov Obec Domaniža, Domaniža 426, 018 16 Domaniža Obec Ďurďové, Ďurďové 27, 018 22 Ďurďové Obec Hatné, Hatné 46, 018 02 Hatné Obec Horná Mariková, Horná Maríková 357, 018 03 Horná Mariková Obec Horný Lieskov, Horný Lieskov, 018 21 Horný Lieskov Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica Obec Klieština, Klieština 45, 018 02 Klieština Obec Kostolec, Kostolec 42, 017 05 Kostolec Obec Malé Lednice, Malé Lednice, 018 16 Malé Lednice Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 Papradno Obec Plevník - Drienové, Plevník - Drienové 255, 018 26 Plevník-Drienové Obec Počarová, Počarová 23, 018 15 Počarová Obec Podskalie, Podskalie, 018 22 Podskalie Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica 1 Obec Prečín, Prečín 304, 018 15 Prečín Obec Pružina, Pružina 415, 018 22 Pružina Obec Sádočné, Sádočné 59, 018 16 Domaniža Obec Slopná, Slopná 159, 018 21 Slopná Obec Stupné, Stupné 216, 018 12 Stupné Obec Sverepec, Sverepec, 017 01 Sverepec Obec Udiča, Udiča 302, 018 01 Udiča Obec Vrchteplá, Vrchteplá 15, 017 05 Vrchteplá Obec Záskalie, Záskalie, 017 05 Záskalie