ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Centrum 1 1
017 01 Považská Bystrica

Obec Dolná Mariková
Dolná Mariková 150
018 02 Dolná Mariková
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
O​U​-​P​B​-​O​S​Z​P​-​2​0​2​0​/​0​1​1​5​8​6​-​0​0​2​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ M​j​a​r​t​a​n​/​+​4​2​1​4​2​4​3​0​0​1​9​6​
P​o​v​a​ž​s​k​á​ B​y​s​t​r​i​c​a​
28. 09. 2020
Vec
Kanalizácia a ČOV Dolná Mariková - oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou
Obec Dolná Mariková, Dolná Mariková 150, 018 02 Dolná Mariková, IČO 00317152 zastúpená starostom obce podala listom zaevidovaným na tunajšom úrade dňa 25. 9. 2020 návrh na kolaudáciu prevádzky schopnej časti vodnej stavby majúcej charakter verejnej kanalizácie „Dolná Mariková – kanalizácia a ČOV“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 28. 10. 1996 pod č. j. OÚ – 1192/1996-405. Predmetom kolaudačného konania sú zberače AB, AB3-1, AB4, AB4-1 v celkovej dĺžke 700,23 m (bez kanalizačných prípojok). Stavba je uskutočnená v cestných komunikáciách a zelených pásoch na pozemkoch parc. KNC č. 1509/1, 622/5, 622/1, 1985/1, KNE č. 548, 549, 550, 552, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053/504, 368, 562, 810/1, 557/503, 4054, 4055, 4056/504 k. ú. Dolná Mariková. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) a c) a § 71 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) oznamuje podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 4. novembra (streda) 2020 o 10.00 h so stretnutím sa na Obecnom úrade Dolná Mariková. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu do podkladov žiadosti nahliadnuť na Okresnom úrade Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská i dotknuté orgány. Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomné plnomocenstvo s overeným podpisom. Žiadame Vás o doručenie tohto oznámenia verejnou vyhláškou jej vyvesením na dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Dolná Mariková. Verejná vyhláška bude súčasne vyvesená na úradnej tabuli tunajšieho úradu a Centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení verejnej vyhlášky žiadame túto doručiť tunajšiemu úradu. Vyvesené dňa ................................................ Zvesené dňa ................................................. Odtlačok pečiatky, podpis .................................................
Príloha - situácia stavby
Ing. Ivana Labudíková
poverená vedením odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​4​2​4​3​0​0​1​9​6​
E-mail
o​s​z​p​.​p​b​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​