Menu

SAMOSPRÁVA

ST
01 SEP
700 rokov Marikovej

viac
PI
30 JÚL
Kamerový systém v obci

viac
UT
18 MÁJ
Usmernenie k nakladaniu s biologicky rozložiteľným odpadom

viac

Úradná tabuľa

Výzva pre vlastníkov pozemkov pod inžinierskymi sieťami

Dokument

Projekt WiFi pre teba

Informácia o projekte

Africký mor ošípaných - mimoriadne veterinárne opatrenia

Dokument

Verejná vyhláška

vlastníkom a užívateľom lesov

Dokument

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Vyrozumenie - 12.08.2021

Zverejnenie zámeru

predaja nehnuteľného majetku Obce Dolná Mariková
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dokument

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výroba s tlačou a návrh grafiky - monografia obce

Dokument

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov,

ktorí požiadali alebo nepožiadali o navrátenie užívacích práv

Informácia pre vlastníkov, ktorí požiadali
Informácia pre vlastníkov, ktorí nepožiadali
Oznámenie

Verejná vyhláška

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu vŕtanej studne žiadateľov: Patrik Adamčík, bytom Dolná Mariková č. 542, 018 02 Dolná Mariková a Mgr. Zuzana Gardoňová, bytom Horná Mariková, Udička č. 476, 018 03 Horná Mariková.

Rozhodnutie

Oznámenia o začatí konania

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie
Oznámenie

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Oznam

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

Dokument

Záverečný účtu obce Dolná Mariková za rok 2020

Návrh
Schválený dokument

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027

Dokument

Prerušenie dodávky elektrickej energie

29.06.2021

Vyrozumenie

Informácia ohľadom optickej siete

„Slovak Telekom plánuje v rokoch 2021/2022 realizáciu optickej siete v obci Dolná Mariková. Súčasťou budovania optickej siete je aj pripájanie jednotlivých domov na optickú sieť. V piatok 28.05. 2021 budú zástupcovia Slovak Telekom roznášať do schránok tlačivá predbežného súhlasu s realizáciou prípojky. Toto tlačivo nie je záväzné. Pri realizácii pomáha k jednoduchšiemu pripojeniu domov.

informačný list
Tlačivo

Opatrenia proti rozširovaniu burín

upozornenie na znenie zákona

Dokument

Verejná vyhláška

Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na zriadenie vodnej stavby navrhovateľov: Patrik Adamčík, bytom Dolná Mariková 542, 018 02 Dolná Mariková a Mgr. Zuzana Gardoňová, bytom Horná Mariková, Udička 476, 018 03 Horná Mariková.

Dokument

Verejná vyhláška

Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Mariková

Dokument

Verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie stavebníka: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, stavba: „Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ
a vyvedenie výkonu pre obec “.

Dokument

Verejná vyhláška

vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu vŕtanej studne žiadateľa: Juraj Klabník, bytom Dolná Mariková 753, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

Rozpočet na roky 2021-2023

Výdavky
Príjmy

Výzva

v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných.

Registrácia chovu ošípaných
Výzva
Tlačivo registrácie

Výzva pre majiteľov a držiteľov psov

Dokument