Menu

SAMOSPRÁVA

ST
11 MÁJ
Detská Považská Cyklistická Liga - 22.05.2022

viac
PO
09 MÁJ
Monografia obce - umiestnenie v súťaži

viac
ST
01 SEP
700 rokov Marikovej

viac

Úradná tabuľa

Dobrovoľná dražba

Oznámenie

Verejná vyhláška

o začatí stavebného konania navrhovateľa: Norbert Tausinger, bytom Záhradnícka 16, 811 07 Bratislava

Dokument

Prerušenie dodávky elektrickej energie

07. júna 2022

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad

na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Mariková

Dokument

Verejná vyhláška

Ohlásenie drobnej stavby „Elektrická NN prípojka k domu s.č. 499“, stavebníkov: Karol Časnocha, bytom Platanová 3226/9, 010 07 Žilina a Monika Časnochová rod. Maljarová, bytom Drozdia 220/23, 010 14 Žilina - Vranie

Dokument

Verejná vyhláška

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia zmeny dokončenej stavby s.č. 221: „Rodinný dom, prístavba a nadstavba – stavebné úpravy “ stavebníka: Mária Jarošová rod. Braciníková, bytom Rozkvet 2041/79, 017 01 Považská Bystrica.

Dokument

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny rastúcej v katastri obce Dolná Mariková na pozemku parc.č. KNE 323/101 vlastníka Miloš Pleška, bytom Podvažie 168.

Dokument

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby stavebníka: Juraj Klabník, bytom Dolná Mariková č. 753, 018 12 Dolná Mariková

Dokument

Ochrana pred požiarmi

Oznam
Plagát

Zasadnutie poslancov OZ

18. marca 2022

Pozvánka

VZN o spôsobe

náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

Dokument

Návrh záverečného účtu 2021

Dokument

Verejná vyhláška

oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania stavebníka: Mária Jarošová rod. Braciníková, bytom Rozkvet 2041/79, 017 01Považská Bystrica.

Dokument

Rozpočet na r. 2022-2024

Príjmy 2022 - 2024
Výdavky 2022 - 2024

Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby optickej siete „INS_FTTH_PB_POVB_02_ Dolná Mariková“ vydané žiadateľovi Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dokument
Mapa