Menu

SAMOSPRÁVA

NE
06 SEP
Knižnica otvorená od 7. septembra 2020

viac
UT
11 AUG
Marikovský spravodaj

viac
ST
15 APR
Platenie daní a poplatkov

viac

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

o začatí spojeného územného a stavebného konania stavebníka: PharmDr. Jozef Marciník, bytom Besné 345, Dolná Mariková, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

Výzva

v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných.

Registrácia chovu ošípaných
Výzva
Tlačivo registrácie

VZN 2/2020

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Mariková

Dokument

Zverejnenie zámeru

predaja nehnuteľného majetku obce Dolná Mariková ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dokument

Zasadnutie poslancov OZ - 09.10.2020

Pozvánka

Plán udržateľnej mobility TSK

List
Záverečné stanovisko

Verejná vyhláška

oznámenie o začatí kolaudačného konania stavebníka: Obec Dolná Mariková, Dolná Mariková 150, stavby: Kanalizácia a ČOV Dolná Mariková

Oznámenie
Situácia

Verejná vyhláška

o začatí stavebného konania navrhovateľa: PharmDr. Jozef Marciník , bytom Dolná Mariková č. 345.

Dokument

Návrh VZN č. 2/2020

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

Dokument

Oznámenie o výrube

porastov v ochrannom pásme 22k V vedenia SSD

Dokument

Geodetická činnosť na štátnej hranici

Oznámenie

Výrub pod elektrickým vedením

Výzva pre vlastníkov nehnuteľností

Dokument

Usmernenie k zaburineniu pozemkov

Dokument

Zákaz vypaľovania

Informácia
Plagát

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Oznámenie

Výzva pre majiteľov a držiteľov psov

Dokument

Verejná vyhláška

Ochrana pôdy pred zaburinením

Dokument