Menu

SAMOSPRÁVA

ST
09 JÚN
Valné zhromaždenie LPS urbárska obec Mariková

viac
UT
18 MÁJ
Usmernenie k nakladaniu s biologicky rozložiteľným odpadom

viac
PO
08 FEB
Prevádzka Obecného úradu od 19. apríla 2021

viac

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

Dokument

Záverečný účtu obce Dolná Mariková za rok 2020

Návrh
Schválený dokument

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027

Dokument

Prerušenie dodávky elektrickej energie

29.06.2021

Vyrozumenie

Informácia ohľadom optickej siete

„Slovak Telekom plánuje v rokoch 2021/2022 realizáciu optickej siete v obci Dolná Mariková. Súčasťou budovania optickej siete je aj pripájanie jednotlivých domov na optickú sieť. V piatok 28.05. 2021 budú zástupcovia Slovak Telekom roznášať do schránok tlačivá predbežného súhlasu s realizáciou prípojky. Toto tlačivo nie je záväzné. Pri realizácii pomáha k jednoduchšiemu pripojeniu domov.

informačný list
Tlačivo

Opatrenia proti rozširovaniu burín

upozornenie na znenie zákona

Dokument

Verejná vyhláška

Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na zriadenie vodnej stavby navrhovateľov: Patrik Adamčík, bytom Dolná Mariková 542, 018 02 Dolná Mariková a Mgr. Zuzana Gardoňová, bytom Horná Mariková, Udička 476, 018 03 Horná Mariková.

Dokument

Verejná vyhláška

Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Mariková

Dokument

Verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie stavebníka: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, stavba: „Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ
a vyvedenie výkonu pre obec “.

Dokument

Verejná vyhláška

vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu vŕtanej studne žiadateľa: Juraj Klabník, bytom Dolná Mariková 753, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

Rozpočet na roky 2021-2023

Výdavky
Príjmy

Výzva

v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných.

Registrácia chovu ošípaných
Výzva
Tlačivo registrácie

Výzva pre majiteľov a držiteľov psov

Dokument