Menu

SAMOSPRÁVA

ST
01 SEP
700 rokov Marikovej

viac
PI
30 JÚL
Kamerový systém v obci

viac
UT
18 MÁJ
Usmernenie k nakladaniu s biologicky rozložiteľným odpadom

viac

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby optickej siete „INS_FTTH_PB_POVB_02_ Dolná Mariková“ vydané žiadateľovi Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dokument
Mapa

Oznámenie o začatí konania

vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny rastúcej
v katastri obce Dolná Mariková na pozemku parc.č. KN-C 2180/2

Dokument

Návrh rozpočtu na r. 2022-2024

Príjmy
Výdavky

Regionálna územná stratégia Trenčianskeho kraja

na roky 2014-2020

Dokument

Návrh VZN 2/2021

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Dokument

Návrh VZN 1/2021

ktorým sa mení VZN 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dokument

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Vyrozumenie - 23.11.2021

Verejná vyhláška

dedičské konanie po neb. Emilii Figlikovej

Dokument

Výzva pre vlastníkov pozemkov pod inžinierskymi sieťami

Dokument

Projekt WiFi pre teba

Informácia o projekte

Africký mor ošípaných - mimoriadne veterinárne opatrenia

Dokument

Verejná vyhláška

vlastníkom a užívateľom lesov

Dokument

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov,

ktorí požiadali alebo nepožiadali o navrátenie užívacích práv

Informácia pre vlastníkov, ktorí požiadali
Informácia pre vlastníkov, ktorí nepožiadali
Oznámenie

Oznámenia o začatí konania

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie
Oznámenie

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Oznam

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

Dokument

Záverečný účtu obce Dolná Mariková za rok 2020

Návrh
Schválený dokument

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027

Dokument

Informácia ohľadom optickej siete

„Slovak Telekom plánuje v rokoch 2021/2022 realizáciu optickej siete v obci Dolná Mariková. Súčasťou budovania optickej siete je aj pripájanie jednotlivých domov na optickú sieť. V piatok 28.05. 2021 budú zástupcovia Slovak Telekom roznášať do schránok tlačivá predbežného súhlasu s realizáciou prípojky. Toto tlačivo nie je záväzné. Pri realizácii pomáha k jednoduchšiemu pripojeniu domov.

informačný list
Tlačivo

Opatrenia proti rozširovaniu burín

upozornenie na znenie zákona

Dokument

Rozpočet na roky 2021-2023

Výdavky
Príjmy

Výzva

v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných.

Registrácia chovu ošípaných
Výzva
Tlačivo registrácie

Výzva pre majiteľov a držiteľov psov

Dokument