Menu

SAMOSPRÁVA

ŠT
13 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle - 13. ročník

viac
UT
21 MÁJ
Varenie kapustnice - 9. ročník

viac
ŠT
09 MÁJ
VI. stretnutie Marikovských rodákov

viac

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

dodatočného stavebného povolenia na vodnú stavbu vŕtanej studne Helena Lamošová, bytom Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica

Dokument

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku

parc.č. KNC 1495/1 zast.plocha o výmere 71m2 Rudolfovi Barančíkovi.

Dokument

Verejná vyhláška

o dodatočnom povolení stavby studne a prípojky stavebníkov Miroslav Hladký a Erika Hladká

Verejná vyhláška

Územný plán obce Dohňany

Dokument

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dokument

Zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva

sa uskutoční 21. júna 2019

Pozvánka

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhláška

Verejná vyhláška

stavebník: Ing. Anton Martikáň PhD. a Mgr. Helena Martikáňová, rod. Kučerová, obaja bytom 018 02 Dolná Mariková č. 7,
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „RODINNÝ DOM

Dokument

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania podľa § 88 a § 88a stavebného zákona o odstránení nepovolenej stavby resp. o dodatočnom povolení stavby stavebníka Heleny Lamošovej, bytom Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica.


Dokument

Oznámenie o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Hatné

Dokument

Zámery predaja nehnuteľného majetku

odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce formou osobitného zreteľa

Dokument

Záverečný účet Obce za rok 2018

Dokument

Verejná vyhláška

Ochrana pôdy pred zaburinením

Dokument