Menu

SAMOSPRÁVA

PI
24 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle na hrebeni Javorníkov - 5.7.2022

viac
ST
08 JÚN
Petro-Pavlovské slávnosti - 26. júna 2022

viac
ŠT
02 JÚN
Úhrada poplatkov - oznam

viac

Kompostéry na uloženie odpadu


Obec Dolná Mariková za účelom lepšieho nakladania a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu a v zmysle dodržania podmienok zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vypracovala projekt : „Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dolná Mariková“. V rámci tohoto projektu obec získala z Environmentálneho fondu dotáciu 114 138,70 €. Z toho časť bola použitá na nákup 600 kusov kompostérov pre domáce kompostovanie.

Nádoby o objeme 1064 litrov sú určené pre domácnosti trvalo žijúcich občanov, ale aj rekreačných užívateľov domov. Vydávať sa budú do výpožičky z d a r m a v sobotu 28. mája 2022 v čase od 9.00-13.00 hod. na parkovisku pri bytovkách vlastníkom domov s.č. 601 a vyššie, pričom sa bude podpisovať protokol o prevzatí. Kompostéry sú v neposkladanom stave a vážia 28 kg.
Ďalšie termíny odovzdávania nádob budú priebežne aktualizované.

16.05.2022

Podobné články

Ročný výkaz o komunálnych odpadoch

2021

Ukladanie komunálneho odpadu v osade Máčkovce

Oznam

Úroveň vytriedenia odpadov za rok

2019
2020
2021

Informácie o nakladaní s odpadom

vrátane triedeného zberu

viac info
späť