Menu

SAMOSPRÁVA

PI
24 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle na hrebeni Javorníkov - 5.7.2022

viac
ST
08 JÚN
Petro-Pavlovské slávnosti - 26. júna 2022

viac
ŠT
02 JÚN
Úhrada poplatkov - oznam

viac

Výzva na predloženie cenovej ponuky


Obec Dolná Mariková vyhlasuje Zákazku podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu).

Predmetom zákazky je nákup drevených peliet triedy ENplus A1 spolu s dopravou a vykládkou pre Obec Dolná Mariková.

- Drevené pelety EN PLUS A1 - 6mm - fukané cisternou - certifikovanou 170,000 ton
- Drevené pelety EN PLUS A1 - 6mm - balené v plastových vreciach po 15 kg 15,000 ton

Uvedené množstvo je indikatívne - počas zmluvného vzťahu sa môže meniť na základe potrieb verejného obstarávateľa. Uvedené množstvo je za 24 mesiacov - trvanie vzťahu

26.07.2021  |  Viac info: https://www.tendernet.sk/vyzva/fZIO_y9zxvTSZnODSuISA18

Podobné články

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci prieskumu trhu - PHZ
Názov predmetu zákazky:
„Vývoz, zneškodnenie a uloženie odpadu“

Dokument
Opis predmetu zákazky
Návrh zmluvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dolná Mariková - Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri
Materskej škole, č. parc. KN-C 1981, 204

Výzva

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Kanalizácia a ČOV Dolná Mariková – Prečerpávacia stanica SO 02 -
doplnenie mechanického predčistenia.

Výzva
späť