Menu

SAMOSPRÁVA

PI
24 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle na hrebeni Javorníkov - 5.7.2022

viac
ST
08 JÚN
Petro-Pavlovské slávnosti - 26. júna 2022

viac
ŠT
02 JÚN
Úhrada poplatkov - oznam

viac

Informácia ohľadom kompostovania 2021


Vážení občania,
Zákon č. 79/2015 o odpadoch ukladá obci zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu. To sa týka aj biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a odpadu zo záhrad.

V uvedenom zákone je aj možnosť výnimky a to, že povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže (do 30.06.2021), že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.

Zaviesť osobitný systém zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v našej obci považujeme za málo potrebné a hlavne neefektívne a v konečnom dôsledku aj drahé. Náklady na jeho zavedenie a prevádzku by sa premietli do miestneho poplatku za odpady. Naopak, individuálne domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Dolná Mariková za bežné a veľká väčšina z Vás to už mnoho rokov aj praktizuje, keďže si to nevyžaduje žiadne špeciálne požiadavky a úpravy.

Z toho dôvodu sme pre Vás pripravili dohodu o domácom kompostovaní, ktorú je potrebné z vašej strany podpísať, doplniť počet zastupovaných obyvateľov a doručiť do 15.06.2021 na obecný úrad v Dolnej Marikovej. Tieto dohody budú obci slúžiť na preukázanie si splnenia povinností vyplývajúcich zo zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

18.05.2021


Priložené súbory:

DohodaPodobné články

Ročný výkaz o komunálnych odpadoch

2021

Ukladanie komunálneho odpadu v osade Máčkovce

Oznam

Úroveň vytriedenia odpadov za rok

2019
2020
2021

Informácie o nakladaní s odpadom

vrátane triedeného zberu

viac info
späť