Menu

SAMOSPRÁVA

PO
20 JAN
Vývoz plastov bude 3. februára 2020

PO
20 JAN
Prerušenie dodávky elektriny 5. februára 2020

viac
PI
03 JAN
Vývoz plastov bude 8. januára 2020

Ustanovujúce zastupiteľstvo


Na ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 12. decembra 2014, zložili zvolení poslanci a starosta sľub a boli im odovzdané osvedčenia o zvolení do funkcie.

Obecné zastupiteľstvo zriadilo v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov tieto orgány:

Obecnú radu,
ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu, v zložení: MUDr. Andrej Rosík, Ing. Jozef Kršík, Stanislav Melicherík, Milan Magát a Pavol Šujak

Komisie
ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a to:
- finančnú: Predseda – Ing. Jozef Kršík
- stavebnú: Predseda – Stanislav Melicherík
- kultúrno-športovú: Predseda – Milan Magát
- ochrany verejného poriadku a verejného záujmu: Predseda – Pavol Šujak


Starostu Ing. Petra Šujaka bude počas neprítomnosti zastupovať MUDr. Andrej Rosík, zástupca starostu.

Pre zabezpečenie spolupráce a kontaktu s občanmi bola Obec rozdelená na obvody, ktoré boli pridelené poslancom nasledovne:

Mgr. Viera Žilinčíková - Adámkovce, Rosíkovce
Emil Cibulčík- dolný koniec, Kobárovce
Pavol Šujak - od Kobárovského mosta, Bobišovce po most pri Korune
Ing. Jozef Kršík - Martikáňovce, centrum po most pri Korune
Milan Magát - od mosta smerom na Besné, Paľovce, Pod Krápkou
Stanislav Melicherík - Besné
Ján Vlach - od mosta okolie zdravotného strediska, Kalužov, Kohútovce
František Čelko - Ficovce, Paseky, Kátlina.

Občania môžu aj prostredníctvom poslancov za svoje obvody nanášať svoje návrhy, pripomienky alebo požiadavky.

12.12.2014