Menu

SAMOSPRÁVA

ST
17 APR
Jarné upratovanie

viac
UT
16 APR
Veľkonočná výzdoba

viac
ŠT
11 APR
Dane a poplatky

viac

Zápis o prideľovaní nájomných bytov


Zápis zo zasadnutia zvolaného starostom Obce Dolná Mariková Ing. Petrom Šujakom za účelom prideľovania bytov v 14-bytovom dome, konaného dňa 15. júla 2010 na Obecnom úrade v Dolnej Marikovej.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie
2. Losovanie bytov
3. Poskytnutie informácií súvisiacich s nájmom bytu
4. Záver


1. Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Peter Šujak, ktorý privítal členov komisie a žiadateľov, ktorým komisia pridelila byty. Zároveň ich oboznámil so spôsobom obsadzovania jednotlivých bytov.


2. Na základe doporučenia starostu a rozhodnutia komisie si žiadatelia byty losovali nasledovným spôsobom:
- podľa poradia zaevidovaných žiadostí si vylosovali poradové čísla, podľa ktorých si

následne losovali čísla bytov,
- žiadatelia, ktorí majú dve deti, mali možnosť losovať o 3-izbové byty – Anton Gapko - byt

č. 12, Marián Žbodák - byt č. 6, Martin Babečka - byt č. 14 a Ivana Salaníková - byt č. 10,
- z ďalších 4 záujemcov o 3-izbové byty si vylosovali Veronika Repíková - byt č. 7 a Albín

Mišík - byt č. 4, Pavol Gaško a Anna Hanincová postúpili do ďalšieho losovania,

- 2-izbové byty si žiadatelia vylosovali nasledovne – Miroslav Hladký - byt č. 13, Roman

Lokšík – byt č. 11, Juraj Sekereš – byt č. 3, Slavomír Moravčík – byt č. 1, Pavol Gaško –

byt č. 8, Ľuboš Kožúrik – byt č. 2, Jarmila Huličiaková – byt č. 5, Anna Hanincová – byt č. 9.3. Starosta informoval budúcich nájomníkov o povinnosti zložiť finančnú zábezpeku za užívanie

bytu vo výške 6 mesačného nájomného k 20. augustu 2010 v súlade s uznesením Obecného

zastupiteľstva č. 5 z 24. júna 2010 s čím všetci súhlasili. K podpísaniu nájomnej zmluvy budú

vyzvaní a dovtedy majú možnosť si medzi sebou byty vymeniť. Ďalej ich informoval, že pri

podpise zmluvy budú povinní prihlásiť sa k trvalému pobytu členovia domácností, ktorí zatiaľ

trvalý pobyt v obci nemajú. Termín kolaudácie bytovky je stanovený na október 2010, ale reálny

predpoklad je koniec augusta – začiatok septembra 2010.


4. V závere Ing. Šujak poďakoval členom komisie za aktívny a zodpovedný prístup počas činnosti komisie a vyslovil presvedčenie, že nájomníci sa budú dobre cítiť nielen v bytoch ale aj v našej obci.Zapísala: Rácová

Ing. Peter Šujak
Starosta obceZ á p i szo zasadnutia komisie na prideľovanie bytov v 14-bytovom dome, konaného dňa 09. júla 2010 na Obecnom úrade v Dolnej Marikovej
___________________________________________________________________________Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

V druhom kole prideľovania bytov predložili vyzvaní žiadatelia Jaroslav Šmalo, Jozef Kršík Martin Babečka doklady, na základe ktorých všetci splnili podmienku príjmu a Jarmila Huličiaková aj podmienku pobytu v obci. Komisia rozhodla:


1. prideliť jeden byt v súlade s VZN Jarmile Huličiakovej a to vzhľadom nato, že v 1. kole boli uspokojení všetci žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienku príjmu a pobytu v obci,

2. prideliť byt Martinovi Babečkovi na základe výsledku hlasovania všetkých prítomných členov komisie v pomere 5 : 1.

Jaroslav Šmalo je v zozname žiadateľov na 15. mieste.

V prípade, že niektorý zo štrnástich žiadateľov neuzatvorí zmluvu o nájme, bude byt pridelený Jaroslavovi Šmalovi.

Jozef Kršík bol zo zoznamu vyradený, pretože vlastní byt v Považskej Bystrici.Zapísala: Rácová

Bc. Jozef Britvík
Predseda komisieZ á p i s
zo zasadnutia komisie na prideľovanie bytov v 14-bytovom dome, konaného dňa 24. júna 2010 na Obecnom úrade v Dolnej Marikovej
___________________________________________________________________________Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listinyČlenovia komisie prehodnotili doklady, ktoré predložilo 13 z oslovených žiadateľov

a na základe predložených dokladov komisia r o z h o d l a :


1. prideliť byty dvanástim žiadateľom a to Pavol Gaško, Anna Hanincová, Anton Gapko, Roman Lokšík,

Veronika Repíková, Juraj Sekereš, Marián Žbodák, Albín Mišík, Miroslav Hladký, Slavomír Moravčík,

Ľuboš Kožúrik a Ivana Salaníková, ktorí splnili podmienky určené vo VZN Obce pre prideľovanie bytov.2. neprideliť byt žiadateľovi Ľubomírovi Mikovi, ktorý nesplnil podmienku výšky príjmu.3. z ostatných záujemcov vyzvať štyroch žiadateľov a to:
Martin Babečka, Horná Mariková, Vlkov 623
Jaroslav Šmalo, Považská Bystrica, SNP 1429/10-6
Jozef a Martina Kršíkovci, Považská Bystrica, Dukelská 980/24-14
Jarmila Huličiaková, Dolná Mariková 660
Žiadosti s dokladmi je potrebné predložiť do 07.07.2010.Vyrozumenia sa vybraným žiadateľom doručia až po obsadení všetkých bytov v bytovom dome. Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 09.07.2010.

Zapísala: Rácová

Bc. Jozef Britvík
Predseda komisieZ á p i s


zo zasadnutia komisie na prideľovanie bytov v 14-bytovom dome, konaného dňa 7. júna 2010 na Obecnom úrade v Dolnej Marikovej
___________________________________________________________________________Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zo všetkých žiadateľov o byt komisia vypracovala zoznam tých, ktorí spĺňali podmienku veku a trvalého pobytu minimálne 5 rokov na území Obce Dolná Mariková.

V zozname je 32 žiadateľov, ktorým budú zaslané výzvy na aktualizáciu žiadosti a doplnenie potrebných dokladov.

Na ďalšom zasadnutí bude vypracovaný zoznam žiadateľov, podľa ktorého budú byty prideľované.

Zapísala: Rácová

Bc. Jozef Britvík Predseda komisie

15.07.2010

Podobné články

Program odpadového hospodárstva

na roky 2016 - 2020

Dokument

Záverečný účet Obce Dolná Mariková a rozpočtové hospodárenie

2015
2017 - návrh
späť